Privacy Policy

Praktijk Lotte Bos, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde, doet haar best om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat algemene persoonsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en alles wat daarmee verband zou kunnen houden. Daarnaast bevat het gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook bevat het e-mails, briefwisseling en aantekeningen n.a.v. telefonisch contact met u over uw behandeling. Tenslotte worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener b.v. de huisarts of een laboratorium.

Bij algemene persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadres, huisarts en gegevens zorgverzekering.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens uit uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Delen met anderen

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik door mijn waarnemer tijdens mijn afwezigheid of na mijn overlijden.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

Voor de bedrijfsvoering. Zo wordt een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen en verwerken. Ook kan b.v. een ICT bedrijf ingeschakeld worden om uw gegevens veilig op te bergen of herstelwerkzaamheden aan de computers van Praktijk Lotte Bos uit te voeren. Met evt. derden die (een deel) van uw persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan gebruikt worden voor het informeren van een apotheek of leverancier om uw producten te kunnen bestellen en/of leveren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar van uw gezondheid of die van een derde.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals b.v. de meldplicht vanuit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan gebruikt worden als u een strafbaar feit pleegt t.o.v. mij als therapeut. Denk hierbij aan bedreiging, mishandeling en vernieling.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Ik bewaar uw dossier gedurende 20 jaar na uw laatste behandeling. Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat op het 18e levensjaar, tenzij de minderjarige eerder overlijdt. Dan geldt voor de minderjarige een bewaartermijn van 20 jaar vanaf datum van overlijden. De bewaartermijn is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).


Privacy op uw factuur


De factuur krijgt u per e-mail toegestuurd. Op de factuur die u van mij ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur daar evt. kunt declareren. De gegevens die het betreft, zijn:

Uw naam, adres, woonplaats

Uw klantnummer

Uw geboortedatum

Uw zorgverzekeringsnummer

De datum van de behandeling

Een korte omschrijving van de behandeling b.v.  “24000 Behandeling orthomoleculaire geneeskunde”

Een korte omschrijving van geleverde producten

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Aan de (gedeeltelijke) verwijdering van uw persoonsgegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moet blijven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijklottebos.nl. Ik zal dan een persoonlijke afspraak met u maken, omdat hiervoor altijd legitimatie noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb hiervoor passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens bij mij onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met me op via 0630593771. U kunt ook e-mailen naar info@praktijklottebos.nl.

Denk er bij de communicatie met Praktijk Lotte Bos aan dat ook uw eigen verbinding veilig is. Ik draag daar geen verantwoordelijkheid voor.


Privacy bij gebruik van website van Praktijk Lotte Bos


De naam van de website is www.praktijklottebos.nl

Ingesloten inhoud van andere websites: Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.


Meer informatie


Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Praktijk Lotte Bos, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde, dan kunt u contact met me opnemen via bovenstaande telefoonnummers of e-mailadres.


Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.